Testy otcovství včetně znaleckého určování otcovství provádíme od r. 2006

Odebírá se stěr z dutiny ústní –neinvazivní, bezbolestný odběr.

Tyto testy provádíme pouze za souhlasu všech zúčastněných stran –tj. vyšetřovaní podepisují informovaný souhlas s tím, že se bude manipulovat s jejich DNA za účelem tohoto vyšetření. Za neplnoleté děti podepisují souhlas rodiče – matka nebo otec uvedený v rodném listu dítěte.

Naše laboratoř se každoročně úspěšně zúčastňuje  externí kontroly kvality práce pro metodiku určování otcovství, kontrola zahrnuje interpretaci výsledků včetně příslušných statistických výpočtů.

Znalecké určování otcovství

Výsledek je dodán ve formě znaleckého posudku. V ceně jsou 3 stejnopisy posudku, za poplatek lze přiobjednat více stejnopisů.

Všichni vyšetřovaní se musí podrobit protokolárnímu odběru vzorku, tj. musí se dostavit osobně, prokázat se platným dokladem totožnosti (děti rodný list). O odběru se zaznamenává protokol, který je součástí znaleckého posudku, vyšetřovaní se při odběru vyfotografují.

Znalecký posudek lze využít jako listinný důkaz u soudu.

Znalecké určení otcovství je vhodné zejména v těchto případech

  • jestliže již běží soudní řízení, tj. ve všech soudních sporech o určení resp. popření otcovství
  • jestliže uvažujete o podání žaloby na popření otcovství
  • když budete požadovat změny v rodném listě ve smyslu zrušení otcovství nebo zrušení otcovství a zároveň vytvoření otcovství  nového

Určování otcovství bez posudku soudního znalce

Výhodou tohoto testu je nižší cena. Výsledek nelze využít jako listinný důkaz u soudu. Metodika vyšetření je stejná jako u znaleckého určování otcovství, neprobíhá ale protokolární odběr ani ověřování totožnosti. U tohoto testování laboratoř nenese odpovědnost za totožnost vyšetřovaných osob.

Výsledek je dodán včetně genetického profilu vyšetřovaných osob, v případě průkazu otcovství také včetně výpočtu paternitního indexu a pravděpodobnosti otcovství.

Toto vyšetření je vhodné

  • pro ty, kteří chtějí znát výsledek pouze pro svoji potřebu
  • za situace, kdy není v rodném listě dítěte uveden žádný otec a uvažujete o vytvoření otcovství pomocí souhlasného prohlášení