Qualitätssicherung 

Genetická laboratoø je akreditována Èeským institutem pro akreditaci, o.p.s. na základì posouzení splnìní akreditaèních kritérií podle ÈSN EN ISO 15189:2007. Dále má povolení èinnosti diagnostické laboratoøe od Státního ústavu pro kontrolu léèiv.

Akreditace ÈSN EN ISO 15189

Osvìdèení o akreditaci ISO 15189 (PDF)
Pøíloha è.1 - seznam akteditovaných vyšetøení (PDF)

Certificate of accreditation ISO 15189 (PDF)
Appendix n.1 (PDF)